‘ATA KI HE LAUTOHI FAKA-SAPATE

‘Oku ma’u ‘I heni ‘ae ‘ata ‘e tokoni lahi ‘aupito ki hono teuteu’i ‘a ho’o polokalama ki he lautohi faka-Sapate ‘I he uike kotoa pe.

Liliu ‘e: Halalotoangi Fonokalafi

Lesoni kihe Kuata ‘Uluaki, 2018
Ngaahi ‘Ata ‘oe Lesoni
Fokotu’utu’u
24/02/2018
08. KO E OLA ‘O E VAHEHONGOFULU
10/02/2018
06. KOE FAKA’ILONGA ‘O HA TAUHI
03/02/2018
05. TAUHI HILI ‘A ‘ITENI
27/01/2018
04. HOLA MEI HE NGAAHI FOUNGA ‘A MAMANI
20/01/2018
03. ‘OTUA PE MAMANI?
13/01/2018
02. ‘OKU OU SIO, ‘OKU OU FIEMA’U, ‘OKU OU TO’O

Malava keke fetu’utaki mai ‘i he ‘imeili ni: escuelasabatica@fustero.es