IBYIGISHO BY’ ISHURI RYO KU ISABATO MU MASHUSHO NYANDIKO

IBYIGISHO BY’ ISHURI RYO KU ISABATO MU MASHUSHO NYANDIKO

IBYIGISHO BY’ ISHURI RYO KU ISABATO MU MASHUSHO NYANDIKO

Kuri uru rubuga urahasanga ibyigisho biteguye mu buryo bwa PowerPoint kugira ngo bifashe mu gutegura no kwigisha neza ibyigisho by’ishuri ryo ku Isabato bya buri cyumweru.

Kuri uru rubuga urahasanga ibyigisho biteguye mu buryo bwa PowerPoint kugira ngo bifashe mu gutegura no kwigisha neza ibyigisho by’ishuri ryo ku Isabato bya buri cyumweru.

Kuri uru rubuga urahasanga ibyigisho biteguye mu buryo bwa PowerPoint kugira ngo bifashe mu gutegura no kwigisha neza ibyigisho by’ishuri ryo ku Isabato bya buri cyumweru.

 

Byasemuwe na: Belson Rugwizangoga

Byasemuwe na: Belson Rugwizangoga

Byasemuwe na: Belson Rugwizangoga

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Ibyigisho by’igihembwe cya 4, 2022

Ibyigisho by’igihembwe cya 4, 2022

Ibyigisho by’igihembwe cya 4, 2022

Biteguwe muri Power Point

Biteguwe muri Power Point

Biteguwe muri Power Point

 
26/11/2022
09. IMIRONGO IVUGA IBIHABANYE?
  
  
 
19/11/2022
08. IBYIRINGIRO BYO MU ISEZERANO RISHYA
  
  
 
12/11/2022
07. KRISTO YANESHEJE URUPFU
  
  
 
05/11/2022
06. YARADUPFIRIYE
  
  
 
29/10/2022
05. IMIZUKO YABAYEHO MBERE Y'UMUSARABA
  
  
 
22/10/2022
04. IBYIRINGIRO BYO MU ISEZERANO RYA KERA
  
  
 
15/10/2022
03. GUSOBANUKIRWA KAMERE MUNTU
  
  
 
08/10/2022
02. URUPFU MU ISI Y'ICYAHA
  
  
 
01/10/2022
01. UKWIGOMEKA MU ISANZURE RITUNGANYE
  
  
 

Amasomo y'Ibyo Kwibukwa y'Igihembwe cya 4 cya 2022

Amasomo y'Ibyo Kwibukwa y'Igihembwe cya 4 cya 2022

Amasomo y'Ibyo Kwibukwa y'Igihembwe cya 4 cya 2022

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
 

Amashusho-nyandiko yateguwe na Sergio Fustero na Eunice Laveda, abizera mu Itorero ry'Abadiventisiti b'Umunsi wa Karindwi muri Esipanye.

Amashusho-nyandiko yateguwe na Sergio Fustero na Eunice Laveda, abizera mu Itorero ry'Abadiventisiti b'Umunsi wa Karindwi muri Esipanye.

Amashusho-nyandiko yateguwe na Sergio Fustero na Eunice Laveda, abizera mu Itorero ry'Abadiventisiti b'Umunsi wa Karindwi muri Esipanye.

 Ushobora kutugana ukoresheje iyi email: escuelasabatica@fustero.es

 Ushobora kutugana ukoresheje iyi email: escuelasabatica@fustero.es

 Ushobora kutugana ukoresheje iyi email: escuelasabatica@fustero.es