ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2018
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
01/12/2018
09. HUMBOWO HUNOBATIKA
24/11/2018
08. KUBATANA MUKUTENDA
17/11/2018
07. APO PANOITA KUPOKANA
10/11/2018
06. MIFANANIDZO YEKUBATANA
03/11/2018
05. ZVAKASANGANIKWA NAZVO PAKUBATANA KWE SANGANO REKUTANGA
27/10/2018
04. NHUNGAMIRO MUKUBATANA
20/10/2018
03. “KUTI VAVE VAMWE”
13/10/2018
02. ZVIKONZERO ZVEKUSABATANA
06/10/2018
01. KUSIKA NEKUPUTSIKA

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es