ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2018
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
22/09/2018
12. MUTIRONGO MUSIZARIYA
15/09/2018
11. KUSUNGWA MUJERUSAREMA
08/09/2018
10. RWENDO RWETATU RWEKUFAMBISA VHANGERI
01/09/2018
09. RWENDO RWECHIPIRI RWEKUFAMBISA VHANGERI
25/08/2018
08. DARE RE JERUSAREMA
18/08/2018
07. RWENDO RWEKUTANGA RWA PAURO ACHIFAMBISA VHANGERI
11/08/2018
06. HUSHUMIRI HWA PETRO
04/08/2018
05. KUTENDEUKA KWA PAURO
28/07/2018
04. VATUNGAMIRI VESANGANO REKUTANGA
21/07/2018
03. KURARAMA MUSANGANO REKUTANGA
14/07/2018
02. PENTECOSTI
07/07/2018
01. MUCHAVA ZVAPUPU ZVANGU
Memory verses 3rd quarter
Memory verse, lesson 1 Memory verse, lesson 2 Memory verse, lesson 3 Memory verse, lesson 4 Memory verse, lesson 5 Memory verse, lesson 6 Memory verse, lesson 7 Memory verse, lesson 8 Memory verse, lesson 9 Memory verse, lesson 10 Memory verse, lesson 11 Memory verse, lesson 12 Memory verse, lesson 13

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es