ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2019
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
23/03/2019
12. RUTONGO PAMUSORO PE BHABHIRONI
16/03/2019
11. MATENDA MANOMWE EKUPEDZISIRA
09/03/2019
10. VHANGERI RAMWARI RINOGARA NOKUSINGAPERI
02/03/2019
09. SATANI NEVABETSERI VAKE
23/02/2019
08. SATANI, MUVENGI AKAKURIRWA
16/02/2019
07. HWAMANDA NOMWE
09/02/2019
06. VANHU VA MWARI VAKANEMBWA
02/02/2019
05. ZVISIMBISO ZVINOMWE
26/01/2019
04. RAKAFANIRA GWAYANA
19/01/2019
03. SHOKO RAJESU KUMAKEREKE MANOMWE
12/01/2019
02. PAKATI PEZVIGADZIKO ZVEMWENJE
05/01/2019
01. VHANGERI KUBVA PA PATIMOSI

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es