සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

 

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2022, 4වන කාර්තුවේ පාඩම්

2022, 4වන කාර්තුවේ පාඩම්

2022, 4වන කාර්තුවේ පාඩම්

පවර්පොයින්ට්

පවර්පොයින්ට්

පවර්පොයින්ට්

දළ සටහන

දළ සටහන

දළ සටහන

වැඩිහිටි පාඩම්

වැඩිහිටි පාඩම්

වැඩිහිටි පාඩම්

ප්‍රාථමික

ප්‍රාථමික

ප්‍රාථමික

මහඟු අදහස්

මහඟු අදහස්

මහඟු අදහස්

YouTube

YouTube

YouTube

 
26/11/2022
09. ප්‍රතිවිරුද්ධ ඡේද
  
  
  
  
  
  
  
  
 
19/11/2022
08. නව ගිවිසුමේ බලාපොරොත්තුව
  
  
  
  
  
  
  
  
 
12/11/2022
07. මරණයෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ලැබූ ජය
  
  
  
  
  
  
  
  
 
05/11/2022
06. උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් මැරුණු සේක
  
  
  
  
  
  
  
  
 
29/10/2022
05. කුරුසියට පෙර උත්ථාන වීම් / නැවත නැගිටීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
22/10/2022
04. පැරණි ගිවිසුමේ බලාපොරොත්තුව
  
  
  
  
  
  
  
  
 
15/10/2022
03. මනුෂ්‍යත්වයේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගැනීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
08/10/2022
02. පාපකාරී ලෝකයක් තුළ මරණය
  
  
  
  
  
  
  
  
 
01/10/2022
01. පරිපූර්ණ විශ්වය තුළ කැරැල්ල
  
  
  
  
  
  
  
  
 

කටපාඩම් පද - 4වන කාර්තුව 2022

කටපාඩම් පද - 4වන කාර්තුව 2022

කටපාඩම් පද - 4වන කාර්තුව 2022

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 14
 

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 4වන කාර්තුව

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 4වන කාර්තුව

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 4වන කාර්තුව

 
Mission quaterly
Mission quaterly
 
Mission quaterly
 
 
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Misionero 14
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Misionero 14
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Misionero 14
Mapa
 

වඩා හොඳ නැරඹීම සඳහා කරුණාකර "Noto Serif Sinhala" උනිකේත භාවිතා කරන්න.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es